Protocol Covid-19

Betreft: Protocol Covid-19, riverleaf

 

Beste,

 

Vanaf 17 mei 2020 is riverleaf weer open voor behandeling. Dit doen wij uiteraard met inachtneming van de veiligheid van onze cliënten en van onszelf.

 

Onderstaande stappen en afspraken zijn gebaseerd op het protocol dat is opgemaakt door de beroepsvelden op nationaal niveau. Dit protocol is via deze link te vinden https://www.rbcz.nu/pdf/Protocol-leidraad-infectie-preventie-covid-19.pdf

 

Alle afspraken en stappen die voor ons van toepassing zijn zie je hieronder. Zo weet jij waar je aan toe bent. Alleen door ons hieraan te houden kunnen wij elkaars veiligheid zo goed mogelijk garanderen.

 

Alvorens een afspraak te maken beantwoord je voor jezelf de volgende vragen:

 

Heb je nu Corona? Ja / Nee
Heb je nu huisgenoten met Corona? Ja / Nee
Heb je nu één van deze verschijnselen? Ja / Nee
            a. hoesten, kuchen of niezen;
            b. koorts (38⁰C of hoger);
            c. kortademigheid.
Heb je huisgenoten met één van deze verschijnselen? Ja / Nee
Ben je in thuis isolatie? Ja / Nee

 

Indien één of meerdere van de vragen met een ‘Ja’ beantwoord worden dan is behandeling niet mogelijk.

Indien alles met een ‘Nee’ is beantwoord doorloop dan de volgende vragen:

 

Heb je een griepprik gehad? Ja / Nee
Heb je nu één van deze verschijnselen? Ja / Nee
            a. (neus)verkoudheid, of loopneus;
            b. keelpijn;
            c. onbekende hoofdpijn;
            d. onbekende moeheid;
            e. onbekende diarree of buikklachten.

 

Indien een ‘Ja’ voorkomt in jouw antwoorden, overleg dan met mij.

Indien alles met een  ‘Nee’ is beantwoord, dan is behandelen toegestaan.

 

Mocht je op de dag van je afspraak alsnog klachten krijgen, kun je tijdelijk je afspraak kosteloos verzetten.

 

Regels waar we ons aan houden voor jouw en onze gezondheid

 

 • Kom op tijd (max. 5 minuten van te voren) zodat je niet hoeft te wachten;

 • Draag bij voorkeur makkelijke kleren zodat je je niet hoeft om te kleden; 

 • Neem je eigen deken mee als je het snel koud hebt.

 • Neem je eigen waterflesje;

 • Indien aangegeven door je behandelaar neem je eigen mondkapje mee;

 • Bij voorkeur thuis het toilet gebruiken;

 • Was vóór vertrek thuis je handen met zeep of desinfectiegel;

 • Wij geven elkaar geen hand: namaste!

 • Bij binnenkomst is er de gelegenheid om je handen te desinfecteren;

 • Raak zo min mogelijk aan in de praktijkruimte;

 • Stop je spullen (telefoon, sleutels etc.) weg in je jaszak of tas;

 • Wij houden zoveel mogelijk minimaal 1,5 meter afstand;

 • Nies of hoest in een papieren zakdoekje dat je meteen wegwerpt in de prullenbak;

 • Was na niezen of hoesten je handen met zeep of desinfectiegel;

 • Indien aangegeven door je behandelaar dragen wij beiden een mondkapje tijdens de behandeling;

 • Betaal per Tikkie of per bankoverschrijving;

 • Bij verlaten van de praktijk kun je je handen nogmaals met desinfectiegel wassen.

 

Wat jij van mij kunt verwachten:

 

 • Afspraken worden zo ingepland dat er voldoende tijd is om tussendoor de praktijk schoon te maken;

 • Tijdens de behandeling draag ik mogelijk een mondkapje;

 • Na de behandeling was ik mijn handen met zeep of desinfectiegel;

 • Na de behandeling desinfecteer ik alle oppervlaktes en contactpunten en lucht ik de ruimte;    

 • Mochten ik tussentijds zelf klachten krijgen, zal ik alle reeds gemaakte afspraken onmiddellijk af zeggen.

Disclaimer

Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat je besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak ga je akkoord met dit risico.

 

 

Hartelijke en gezonde groet!

 

lichun @ riverleaf

 

 

Subject: Protocol Covid-19, riverleaf

 

Dear,

 

From 17th May 2020, riverleaf will be open again for treatment. We do this, of course, taking into account the safety of our clients and ourselves.

 

The steps and agreements below are based on the protocol drawn up by the professional fields at the national level. This protocol can be found via this link https://www.rbcz.nu/pdf/Protocol-leidraad-infectie-preventie-covid-19.pdf

 

 

You can see all agreements and steps that apply to us below. That way you know where you stand. Only by adhering to this can we guarantee each other's safety as well as possible.

 

Before making an appointment, answer the following questions for yourself:

 

Do you have Corona now? Yes / No

Do you now have roommates with Corona? Yes / No

Do you have any of these symptoms now? Yes / No             

         a. coughing, coughing or sneezing;             

         b. fever (38⁰C or higher);             

         c. shortness of breath.

Do you have roommates with one of these symptoms? Yes / No

Are you in home isolation? Yes / No

If one or more of the questions are answered with a "Yes", treatment is not possible.

If everything is answered with a "No", go through the following questions:

Have you had flu? Yes / No

Do you have any of these symptoms now? Yes / No

         a. (nose) cold, or runny nose;

         b. sore throat;

         c. unknown headache;

         d. unknown fatigue;

        e. unknown diarrhea or abdominal pains.

 

If a "Yes" appears in your answers, please discuss it with me.

If everything is answered with a "No", then treatment is allowed.

If you develop healthy issues on the day of your appointment, you can temporarily reschedule your appointment free of charge.

 

Rules where we keep for your and our health

 

 • Be on time (max. 5 minutes in advance) so that you don't have to wait;

 • Preferably wear comfortable clothes so you don't need to dress;

 • Bring your own blanket if you feel cold easily;

 • Take your own water bottle;

 • If indicated by your practitioner, bring your own face mask;

 • Preferably use the toilet at home;

 • Before leaving home, wash your hands with soap or disinfectant gel;

 • We do not shake hands: namaste!

 • Upon entering there is the opportunity to disinfect your hands;

 • Touch as little as possible in the practice room;

 • Put your things (phone, keys, etc.) in your jacket pocket or bag;

 • We may keep a minimum distance of 1.5 meters;

 • Sneeze or cough into a tissue that you immediately throw away in the trash;

 • After sneezing from coughing, wash your hands with disinfectant gel soap;

 • If indicated by your practitioner, we both wear a mask during the treatment;

 • Pay by Tikkie or by bank transfer;

 • When you leave the practice, you can wash your hands again with disinfection gel.

 

What you can expect from me:     

 

 • Appointments are planned in such a way that there is enough time to clean up the practice in between;     

 • During the treatment I may wear a mouth mask;     

 • After the treatment I wash my hands with soap or disinfectant gel;     

 • After the treatment, I disinfect all surfaces and contact points and I air the room;     

 • If I develop healthy issues myself in the meantime, I will immediately cancel all appointments already made.

 

 

 

Disclaimer

Despite all the precautions taken, the chance remains, however small, that you will become infected in practice or on your way here. By making the appointment you agree to this risk.

 

all the best,

lichun @ riverleaf